RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • ALBOSLAW SLP
 • NIF: B67948471  
 • Domicili social a Barcelona, ​​C/Ali Bei n. 137 (Àtic 3).
 • Correu electrònic: info@alboslaw.com
 • Telèfon de contacte: +34 659 735 654

FINALITATS I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

ON RECABEM LES DADES

DADES TRACTADES

FINALITAT I BASE JURÍDICA

Formulari de contacte

Nom, e-mail, dades contingudes a la vostra consulta.

Donar una resposta a la consulta formulada.

La base jurídica és el consentiment atorgat per l’usuari en fer la consulta mitjançant la marcació d’una casella (Art. 6.1.a RGPD)

Formulari d’inscripció a newsletters

Nom i cognoms i e-mail

Enviament de comunicacions comercials.

La base jurídica és el consentiment atorgat en inscriure’s, mitjançant la marcació d’una casella (Art. 6.1.a RGPD)

Formulari de registre

Nom i cognoms adreça, correu electrònic i telèfon.

Registrar-lo com a usuari i oferir-li els nostres serveis.

La base jurídica és el consentiment atorgat (Art. 6.1.a RGPD)

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Les dades facilitades per l’usuari seran conservades per ALBOSLAW durant el període de temps necessari per atendre la seva consulta, mentre persisteixi la relació comercial, mentre no es doni de baixa com a usuari o mentre no revoqui el seu consentiment. En qualsevol cas, podrem conservar les vostres dades personals, degudament bloquejades, per a l’atenció de reclamacions judicials, administratives o fiscals, pels terminis que legalment determini cada normativa que sigui aplicable.

CATEGORIES DE LES DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS

Les vostres dades personals no seran comunicades a tercers a excepció dels prestadors de serveis necessaris per al desenvolupament dels serveis d’aquesta web.

EXERCICI DELS DRETS DE L’INTERESSAT

Una vegada que, com a usuari de la WEB ens ha facilitat les vostres dades personals, la legislació vigent us permet com a interessat de les vostres dades:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Sol·licitar la limitació del tractament.
 • Oposar-se al tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.
 • Rebutjar decisions individuals automatitzades
 • Si escau, revocar el seu consentiment atorgat.

Per exercir qualsevol dels drets descrits, linteressat ha de fer arribar aquesta sol·licitud acompanyada de fotocòpia del DNI, passaport o altre document vàlid que identifiqui lUsuari, o si escau, de la persona que el representi. Per fer-ho, haureu d’enviar aquesta sol·licitud a la següent adreça de correu: info@alboslaw.com

Els interessats poden dirigir les vostres reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

CANVIS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

La web es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el Prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.