Àrees de pràctica

La responsabilitat civil es defineix com l’obligació de tota persona de pagar pels danys i perjudicis que causi a la persona o el patrimoni d’una altra.

Albos Law, despatx especialitzat en aquesta matèria, us ofereix un estudi de viabilitat gratuït respecte de qualsevol reclamació d’indemnització per danys i perjudicis, ja sigui derivada de relacions contractuals o extracontractuals, com ara accidents o negligències professionals.

Contacte

Es tracta de totes aquelles accions o omissions per part de professionals sanitaris, ja siguin de centre públic o privat, que causen un dany en el pacient, com ara els errors o retards en el tractament o el diagnòstic.

Si aquestes deriven en mort, o lesions i/o seqüeles per al pacient, aquest o els seus familiars poden reclamar una indemnització per aquestes, així com per la prolongació del temps de recuperació i molts altres conceptes (pèrdua de qualitat de vida , incapacitat derivada, lucre cessant entre d’altres).

Des d’ALBOS LAW posem a la vostra disposició al nostre equip jurídic, el qual, de forma conjunta amb un equip pericial col·laborador del despatx, estudiarà la viabilitat de la reclamació, per tal de reduir al màxim els riscos de litigació inherents a qualsevol reclamació judicial.

Contacte

Si ha estat víctima d’un accident de trànsit, del qual no n’ha estat responsable totalment, té dret a ser rescabalat per part de la companyia asseguradora contrària, i pot reclamar indemnització tant pels danys materials com pels danys personals patits.

Si hi hagués concurrència de culpes, la indemnització es veuria reduïda en el mateix percentatge de responsabilitat de l’accident.

Des d’ALBOS LAW posem a la vostra disposició al nostre equip jurídic, el qual estudiarà de forma gratuïta la viabilitat de la reclamació, us assessorarà de tots els passos a seguir en el procés, i, alhora, us informarà orientativament de les quantitats que es podrien reclamar.

Contacte

El dret bancari és l’àrea del dret en què es regulen entre altres qüestions el funcionament i la bona pràctica de les entitats financeres amb els seus clients. A qualsevol contractació bancària, ja sigui amb un professional o amb un consumidor, hi ha un desequilibri de condicions evident a favor de l’entitat financera. Per això, és sempre recomanable comptar amb assessorament expert en tot moment, per tal de contrarestar aquesta desigualtat.

Des d’ALBOS LAW posem a la vostra disposició al nostre equip jurídic, el qual us assessorarà oportunament en el marc de qualsevol contractació bancària. Així mateix, ens oferim a revisar qualsevol contracte que hagi subscrit amb una entitat financera sense comptar amb el degut assessorament previ, per detectar si hi ha hagut manca d’informació i transparència per part de l’entitat, inclusió de clàusules abusives, o, fins i tot, determinar si hi ha la possibilitat de resoldre el contracte per haver estat subscrit amb vicis al consentiment, per causa de dèficit d’informació.

Contacte

El dret immobiliari és l’àrea del dret on es regulen qüestions com la propietat, el lloguer, els drets reals, i els negocis jurídics sobre aquests: contractes de compravenda, multipropietat, arrendament, opció de compra, entre d’altres qüestions.

Des d’ALBOS LAW posem a la vostra disposició al nostre equip jurídic, per intervenir en la revisió, redacció i negociació en el marc de qualsevol operació immobiliària, alhora que estudiarà la viabilitat de reclamació de qualsevol possible litigi immobiliari, de forma gratuïta i sense cap compromís.

Contacte

Des d’ALBOS LAW oferim assessorament jurídic personalitzat per a les diferents necessitats de cada empresa, des de la constitució, fins a la dissolució, en l’àmbit mercantil i civil. Això inclou, entre altres qüestions, assessorament a l’administrador al seu dia a dia, prevenint situacions de responsabilitat; elaboració i negociació de tota mena de contractes mercantils i civils; assessorament en matèria de protecció de dades; registre de marques; assessorament societari general; reclamació de deutes i gestió d’impagats; entre moltes altres.

Per això, us oferim una primera reunió gratuïta a fi de determinar les necessitats d’assessorament concretes de la vostra empresa, i amb això definir un pressupost de serveis jurídics adequat.

Contacte

Servei d’adequació a la normativa de protecció de dades

Des d’Albos Law oferim assessorament a les empreses per adequar-les a la normativa de protecció de dades (Reglament General de Protecció de Dades i Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals 3/2018). Així mateix, oferim serveis complementaris com a formació als empleats, defensa en procediments sancionadors de l’AEPD, així com servei de Delegat de Protecció de Dades extern adequat a les necessitats de cada empresari.

Contacte

Servei de DPD (Delegat de Protecció de Dades)

El soci fundador d’Albos Law, Albert Bosque Alberich, a més de ser advocat exercent compta amb certificació oficial conforme a les exigències de l’Esquema de Certificació de Delegats de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per poder exercir com a DPD .

Si bé la figura del DPD no és obligatòria per a tots els tractaments de dades que pugui realitzar un professional, únicament en els previstos a l’art. 37 RGPD i art. 34 LOPDGDD, el seu nomenament amb caràcter voluntari pot ser molt recomanable tant pel seu paper en la rendició de comptes, en les comunicacions amb l’autoritat de control, i en la gestió i la notificació de violacions de seguretat, com el seu paper en el procediment d’exercici. de drets (ARSOPL) i presentació de reclamacions per part dels interessats.

I és que, tal com ens recorda el RGPD i la LOPDGDD, els responsables i encarregats, tenint en compte els elements enumerats als articles 24 i 25 del Reglament (UE) 2016/679, determinaran les mesures tècniques i organitzatives apropiades que han d’aplicar per tal de garantir i acreditar que el tractament és conforme amb el reglament esmentat, amb la llei orgànica estatal, les seves normes de desenvolupament i la legislació sectorial aplicable.

La figura del DPD garanteix pel mer fet del seu nomenament una presumpció de compliment del principi de privadesa per disseny i per defecte, sent que la seva presència implica assessorament al responsable oa lencarregat de tractament en la matèria, especialment en el moment de triar les mesures tècniques i organitzatives ajustades a cada tractament.

 

Així mateix, el DPD en la tasca d’assessorament revisarà els procediments en matèria de protecció de dades, detectant possibles incompliments del RGPD i de la LOPDGDD, i generarà informes que donen traçabilitat a les mesures adoptades per eliminar, o com a mínim reduir, els riscos dels tractaments de dades realitzades pel professional.

Finalment, el DPD a més d’informar i assessorar el responsable o encarregat de tractament, supervisa el compliment, duu a terme tasques de conscienciació i formació del personal implicat en els tractaments de dades personals i coopera amb l’autoritat de control.

Contacte

Articles i notícies

Publicació duna llista de verificació per part de lAEPD

L’opinió del despatx: L’apartat 1 de l’article 35 del RGPD estableix, amb caràcter general, l’obligació que tenen els responsables dels [...]

El posicionament de les Audiències Provincials en relació amb les reclamacions de l’IRPH després de la darrera Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea

Article de María José Alamar publicada a LegalToday en data 27/01/2022. L’opinió del despatx: Si bé la jurisprudència emesa pel [...]

Anàlisi de la Sentència del Tribunal Suprem núm. 235/2021 de 29 d’abril en matèria de reclamació d’assegurances

Recientemente el Tribunal Supremo se ha pronunciado señalando que la omisión de enfermedades en el cuestionario de salud solo liberará [...]