https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/16971-la-aepd-publica-una-lista-de-verificacion-para-ayudar-a-los-responsables-a-realizar-evaluaciones-de-impacto/
https://www.eleconomista.es/documentos/noticias/11624253/02/22/Proteccion-de-Datos-publica-una-lista-de-verificacion-para-ayudar-en-las-evaluaciones-de-impacto.html

L’opinió del despatx:

L’apartat 1 de l’article 35 del RGPD estableix, amb caràcter general, l’obligació que tenen els responsables dels tractaments de dades de realitzar una EIPD amb caràcter previ a la posada en funcionament d’aquests tractaments quan sigui probable que aquests per la seva naturalesa arribin , context o fins comportin un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques, alt risc. Amb la publicació d’aquesta llista es facilita el compliment d’aquesta obligació, quant a la identificació dels tractaments concrets que requereixen EIPD, que és un dels tràmits més importants alhora que més complexos en matèria de protecció de dades. Si bé és obligació del responsable del tractament la realització d’aquesta identificació, així com la pròpia elaboració d’EIPD quan és preceptiu per raó de la naturalesa del tractament, des d’Albos Law recomanem assessorar-se per advocats experts en matèria de protecció de dades perquè supervisin tals procediments.