Arxius de Categoria: Articles

Publicació duna llista de verificació per part de lAEPD

L’opinió del despatx: L’apartat 1 de l’article 35 del RGPD estableix, amb caràcter general, l’obligació que tenen els responsables dels tractaments de dades de realitzar una EIPD amb caràcter previ a la posada en funcionament d’aquests tractaments quan sigui probable que aquests per la seva naturalesa arribin , context o fins comportin un alt risc […]

El posicionament de les Audiències Provincials en relació amb les reclamacions de l’IRPH després de la darrera Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea

Article de María José Alamar publicada a LegalToday en data 27/01/2022. L’opinió del despatx: Si bé la jurisprudència emesa pel Tribunal Suprem en relació amb aquesta matèria està resultant de forma unànime desestimatòria per als consumidors i usuaris, és més que evident que contradiu la jurisprudència emesa pel TJUE en matèria de control de transparència […]

Anàlisi de la Sentència del Tribunal Suprem núm. 235/2021 de 29 d’abril en matèria de reclamació d’assegurances

Recientemente el Tribunal Supremo se ha pronunciado señalando que la omisión de enfermedades en el cuestionario de salud solo liberará a la aseguradora de su deber indemnizatorio en los supuestos en los que se aprecie dolo o culpa grave del asegurado, en tenor de lo previsto en el art. 10 de la Ley de Contrato […]